Mikro İhracat

Yurtdışına satış yapmak için artık ihracat işlemleri yapmaya gerek kalmadı. Ürünü kargoya verip gerisine karışmıyorsunuz. Peki bu mikro ihracat nedir nasıl yapılır?

Mikro ihracat nedir?

150 kg ve 7500 Euro değeri geçmeyen, kat-i ve satış amacıyla yapılan, farklı bir rejimi gerektirmeyen ihracat işlemlerine mikro ihracat denir.

20 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Seri 3 No'lu Tebliğ ile 2009/15461 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 126. maddesi kapsamında 30 kg ve 1.500 euro'yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın hızlı kargo firmaları tarafından yapılakabilecek beyanın limitleri 150 kg ve 7.500 euro'ya çıkartılmıştır.

Söz konusu tebliğe göre, limit arttırımı yayım tarihinden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girdğinden 22 Ağustos 2011 tarihinden itibaren belirtilen limitlerde sadece bedelli ihracat gönderilerinizin gümrük beyanı operatör sıfatıyla hızlı kargo firmaları tarafından yapılmaktadır.

Farklı rejim gerektirmeyen; fuar&sergi, tamire giden eşya, bedelsiz, hediye, dahilde işlem, hariçte işlem gibi ihracatlar, izne tabii, denetime bağlı ürünler (gıda,ilaç,kimyasalar ürünler vb.) kapsam dışıdır.

İhracat işlemlerinin ETGB kapsamında kargo firmaları tarafından yapılabilmesi için gerekli evraklarla aşağıdaki gibidir;


1 adet dolaylı temsil yetki belgesi

Genel Talimatların ekinde imza sirküleri kopyası eklenmelidir ve Orjinal Dolaylı temsil belgesi ile 1 defaya mahsus bize yollanmalıdır.
İhracat bilgi formu
Orjinal maliye onaylı türkçe fatura
Türkçe fatura ile uyumlu İngilizce fatura

Önemli bilgiler:

- Bu işlem kapsamında genelde kargo firmaları tarafından ücret alınmamaktadır.
- Gümrük ve Vedop (Vergi D. Sistemi) arasında teknik altyapı hazır olmadığı için şimdilik KDV iadesi alınamamaktadır.
- ETGB ihracat işlemlerinde sadece beyanname numarası tarafınıza iletilebilmektedir.

Aşağıda konuyla ilgili bir vergi idaresi görüşü yer almaktadır

Tarih 12/06/2014
Sayı 39044742-KDV 12-1622
Kapsam
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı
:
39044742-KDV 12-1622
12/06/2014
Konu
:
Kargo firmalarınca toplu gümrük çıkış beyannamesi ile yapılan ihracatlarda GÇB’lerin edinilememesi.
            İlgide kayıtlı özelge talep formunda firmanız tarafından hızlı kargo taşımacılığı yöntemi ile 150 kg ve 7.500 Avro’yu geçmeyen malların ihracatının kargo firmasının toplu gümrük çıkış beyannamesi (GÇB) aracılığıyla gerçekleştirildiği ve firmanızın kargo firmasından sadece konşimento ve GÇB tescil numarasını alabildiği, kargo firmasının beyannamenin içerisinde ihracat yapan diğer firmaların bilgisi bulunması nedeniyle GÇB ve eklerini tarafınıza vermediği belirtilerek firmanızın fatura ettiği malların çıkışını gösteren (firma unvanı, satılan malın miktarı, tutarı, cinsi ve malın alıcısı) hiçbir belge bulunmadığından firmanıza verilen konşimento ve GÇB numarası doğrultusunda ihracat istisnası kapsamında KDV’siz fatura düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz veya fatura ekindeki evraklar eksik kabul edilip, KDV’li mi fatura kesmeniz gerektiği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
           3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (11/1-a) maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu, 12 nci maddesinde bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının aranacağı hüküm altına alınmıştır.
             Konuya ilişkin olarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”nin “İhracat İstisnası” başlıklı II/A bölümünün “İade” alt başlıklı (1.1.4) bölümünde, gümrük beyannameli mal ihracı nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade taleplerine ilişkin dilekçeye, satış faturaları listesi, gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi), ihracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi ve iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosunun ekleneceği belirtilmiştir.
             Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile tevsiki mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB’nin çıktısının vergi dairesine ibrazı yeterli olup, ayrıca ıslak imzalı ve mühürlü ETGB’nin ibrazına gerek yoktur.
             Öte yandan, söz konusu beyannamelerin kağıt ortamında dökümünün alınamadığı durumlarda, taşıma işini yapan kargo şirketi adına düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazının kargo şirketinden alınarak beyanname eki listeyle birlikte vergi dairesine ibraz etmeniz halinde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olup, bu bağlamda söz konusu yazı ve listelere istinaden, kargo firması aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz ihracatlara ilişkin faturaları KDV’siz düzenleyebileceğiniz tabiidir.
           Bilgi edinilmesini rica ederim.