Makine Satın Alma Sözleşmesi

MAKİNE SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ


I- Tarafları

1. … (kısaca Alıcı yazılacaktır.)
Adresi

2. … (kısaca Satıcı yazılacaktır.)
Adresi

II- Konu

Yeni ve kullanım amacına uygun vasıflarda ve birinci sınıf mühendislik ürünü olarak ve ekteki teknik özellikleri haiz makinenin satımıdır.

Satıcı, makine performansı için taahhüt ettiği üretim performansında görülebilecek her türlü aksama, eksiklik ve düşüklükten sorumludur.

Satıcı, gerekli parçaların bedelsiz olarak değiştirilmesi dahil makinenin işletmeye alınmasından itibaren 1 (bir) yıllık bedelsiz garanti süresini kabul ve taahhüt etmiştir.

III- Ticari Koşullar

19. Mal bedeli, açılacak akreditifle aşağıdaki koşullarda ödenecektir;
a) Toplam mal bedelinin %80’i, yükleme vesaiki ibrazında,
b) Toplam mal bedelinin %10’u, makinanın işletmeye alındığını gösteren ve tarafların imzalarını havi İşletmeye Alma Formu’nun ibrazında,
c) Bakiye %10 ise, makinanın full (tam) kapasite çalıştığını gösteren ve Alıcının imzalamış olduğu Performans Formu’nun ibrazında.

20. Sözleşme konusu makine Alıcı’nın … adresindeki işyerine … tarihinde teslim edilecektir.

21. Makine, Alıcıya, gerekli aksam, ekipman ve yedek parçalarıyla birlikte, tek yüklemede sevk edilecektir. Makinenin parsiyel yüklemesi ve sevkıyatı, Alıcının bu konuda vereceği yazılı izne bağlıdır. Yazılı bir izin olmaksızın, makinenin parsiyel yüklemesini ve sevkıyatını kabul edip etmemekte Alıcı serbesttir.

22. Makinanın mekanik, elektrik ve elektronik montajı, Satıcının yetkili montörü tarafından yapılacaktır. Montörün ücret ve giderleri de sözleşme bedeline dahildir. Şayet montör, Satıcı tarafından taahhüt edilen montaj süresinden daha fazla kalacak olursa, tüm otel giderleri ve fabrikaya geliş gidiş masrafları, Satıcı tarafından ödenecektir. Montörün, bu montajla ilgili işinin ehli olması ve yetkinliği Satıcı tarafından Alıcıya garanti edilmiştir. Montör, Alıcının işyeri kurallarına aynen uymakla yükümlüdür ve fabrika sahasında Alıcı şirket politikası gereği sigara içemez.

23. Sözleşme konusu makinanın montajı makinanın Alıcıya tesliminden itibaren … günde tamamlanacaktır. Makinanın işletmeye alınması, anılan montajın tamamlanmasından itibaren … günde tamamlanacaktır. Satıcı, kendisi tarafından bildirilen bu montaj ve işletmeye alma tarihlerine titizlikle uyacaktır. Montaj ve işletmeye alma süreleri içerisinde, Satıcı, Alıcının bu makinaya tahsis ettiği teknisyen ve operatörlerin eğitimini de tamamlayacaktır.

24. Maldaki hasar teslim ile Alıcı’ya geçer.

25. Satıcı maldaki tüm ayıplar nedeni ile sorumludur. Alıcı, ayıp nedeni ile malı 2 aylık bir süre içinde muayene etme ve bir yıl içinde ihbar ve dava açma hakkını haizdir. Gizli ayıplardan dolayı Alıcının ihbar süresi iki yıldır. Malın fatura ve irsaliyelerinin ihtirazi kayıt dermeyan edilmeksizin alınması, malın ayıpsız teslim alındığı anlamına gelmez.

26. Aşağıda yazılı nedenlerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde Satıcı, ….-ABD doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Cezai şart, Satıcıya ödenecek mal bedelinden, ayrıca bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın, mahsup edilebilir. Bu yükümlülüklerden herhangi birinin Satıcı tarafından ihlali halinde, Alıcı cezai şart miktarını aşan bir zarara uğrarsa, Satıcı, Alıcının her türlü işletme ve ticari kayıplarını tazmin etmeyi kabul eve taahhüt etmiştir. Buna ilişkin talep yönünden Alıcının Satıcının kusurunu ispat yükümlülüğü olmayıp, sorumluluktan kurtulmak için, Borçlar Kanununun genel hükümlerine uygun olarak Satıcı, söz konusu borca aykırı davranıştan dolayı sorumlu olmadığını ispat ile yükümlüdür;
a) Makinanın geç yüklenmesi,
b) Makinanın parsiyel yüklenmesi,
c) Montaj ve işletmeye alma sürelerinde olabilecek gecikmeler,
d) Montörün, hatalı ve/veya yetkin olmayışı nedeniyle makinanın arızalanması, hiç veya arzu edilen şekilde çalışmaması,
e) İşletmeye alındıktan sonra, makinanın Satıcı tarafından taahhüt edilen üretim performansını gösterememesi,
f) SATICI’nın ilgili mevzuattan doğan veya işbu sözleşme ile taahhüt edilen borçlarından herhangi birini ihlal etmesi veya garanti sorumluluğunun kapsamına giren hususlardan birinde herhangi bir aksaklığın ortaya çıkması.

27. Satıcının ilgili mevzuattan doğan veya işbu sözleşme ile taahhüt edilen borçlarından herhangi birini ihlal etmesi veya garanti sorumluluğunun kapsamına giren hususlardan birinde herhangi bir aksaklığın ortaya çıkması halinde, Alıcı işbu sözleşmeye göre ifa ile yükümlü olduğu semen ödeme borcunu yerine getirmekten, borcun ihlaline son verilinceye, bu yüzden doğan cezai şart ödeme yükümlülüğü yerine getirilinceye ve doğan zararları karşılanıncaya kadar kaçınabilir. Alıcının, cezai şart ve aşan zararı tazmin talebi ile bu borcunu takas etme hakkı saklı bulunmaktadır.

IV- Diğer Hususlar

12. İhtilaf vukuunda Türk hukuku uygulanacak olup İstanbul mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

13. İhtilaf vukuunda Alıcının defter kayıt ve belgeleri HUMK 287.maddesi gereğince yegane delildir.

14. Değişiklikler 30 gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği takdirde sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar hukuken geçerli bir tebligatın her türlü hukuki sonuçlarını doğurur.

15. Bu sözleşme tarafların kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların leh ve aleyhinde hüküm ifade eder.

16. Bu sözleşme ancak tarafların yetkililerinin yazılı anlaşmaları ile değiştirilebilir.

17. Bu anlaşmada yer alan bir hakkın kullanılmaması feragat edildiği anlamına gelmez ve gelecekte kullanımına engel teşkil etmez.

18. Bu sözleşme ile ilgili tüm vergi, resim, harç ve masraflar taraflarca ½ oranında ödenecektir.

İşbu sözleşme …/…/… tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

Alıcı Satıcı

1 yorum:

Adsız dedi ki...

selam arkadas sizlere cok tesekkür ederim cok iyi sözlesme hazirlamisiniz elinize saglik