Rusya GOST–R Uygunluk Belgesi

Rusya Federasyonu'na satılmak üzere ithal edilen ürünlerin bir kısmı için Rusya standartlarına uygunluk belgesinin ilgili gümrük mercilerine ibrazı gerekmektedir. Standart veya standartlara uygunluk belgesi istenilen mallardan uygunluk belgesi (GOST-R) olmayanların Rusya Federasyonu'na ithaline izin verilmemektedir. GOST-R belgeleri ile ilgili geniş bilgi aşağıdaki bölümde yer almaktadır.

Sözkonusu belgeyi vermeye yetkili merci ise (Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon Devlet Komitesi) GOSSTANDART'tır. Anılan kuruluş tarafından, Rusya içinde veya ülke dışında oluşturduğu test ve ölçüm merkezleri vasıtasıyla sertifika düzenlenmektedir. Rus standartlanna uygunluk belgesi belirli bir ihraç partisi için alınabileceği gibi, belirli bir ürün içinde alınabilmektedir. Standartlara uygunluk belgesininin fiili ithalat anında geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Mal çeşidi ve markası, üretim yılı, üreticinin adı ve adresi, toplam yükleme içinde sertifikaya tabi malın miktarı gibi bilgiler ise ayrıca gümrük yetkilileri tarafından talep edilmektedir.

GOSSTANDART, tanımladığı standart normlarına uygulamak üzere laboratuvarlar oluşturmakta veya bu yetkiyi Federal veya mahalli otoritelerin kontrolünde bulunan diğer laboratuvarlara devir edebilmekte, sözkonusu laboratuvarlar tarafından düzenlenen sertifikalar tüm Rusya'da geçerli olmaktadır. GOSSTANDART hangi ürün için hangi üniteye başvurulması gerektiği konusunda talep sahiplerine bilgi verebilmektedir. Rusya dışında üretim yapan firma ve kuruluşların üretim mahallinde test talepleri, bu işlem için gerekli harcamaların başvuru sahibince karşılanması halinde kabul edilebilmektedir.

TSE ile GOSSTANDART arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde laboratuvarların karşılıklı akreditasyonu konusunda çalışmalar yürütülmektedir.Karşılıklı anlaşmaya varılması halinde Türkiye'de bulunan laboratuvarlar tarafından verilecek uygunluk sertifikaları Rusya tarafından da kabul görecektir.

GOSSTANDART'ın adresi : GOSSTANDART OF RUSSIA 9, Leninsky Prospect 117049 Moskova/Rusya Tel.: +(095) 236 40 44 +(095) 236 05 00 Faks:+(095) 237 60 32

ETİKETTE RUSÇA BİLGİLERİN BULUNMASI ZORUNLULUĞU

Başlangıçta gıda malları için geçerli olan bu uygulama l Ağustos 1998 tarihinde gıda dışı malları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Etikette malın adı, orijini, net ağırlığı, malın terkibi, üretim yılı, raf ömrü, besleyici değeri, kullanım koşulları gibi bilgilerin Rusça olarak yer almaşı gerekmektedir. Sözkonusu etikete sahip olmayan malların satışı ise mümkün bulunmamaktadır. Sözkonusu şartlar herbir mal için GOSSTANDART'tan temin edilebilmektedir.

Malın ismi ve çeşidi,
Üretilen ülke ve üretici firma (firmanın ismi Latin Alfabesi ile yazılabilir),
Ürünün miktarı ve birimi,
Malın terkibine giren ana ve katkı maddeleri,
Gıda değeri (kalori/ çocuk, medikal ve diyet gıdalannda vitamin değeri),
Muhafaza şartları (muhafaza süreleri sınırlı olan veya özel muhafaza şartları gerektiren gıdalar için),
Kullanım süresi (son kullanma tarihi veya üretim tarihi ile muhafaza süresi),
Hazırlama şartları (yan mamuller ve çocuk maması için),
Kullanım tavsiyesi (biyolojik aktivitesi olan gıda katkıları için),
Kullanım şartları (bazı hastalıklarda kontrendikasyonlan)

KARANTİNA BELGESİ

Rusya Federasyonu'nda uygulanan standart prosedürünün yanısıra dış ticaret işlemleri için geçerli olan diğer bir belge düzeni, bitki hayvan kontrol ve karantina belgeleri uygulamasıdır.

Gıda maddelerinin üretiminde ve dış ticaretinde uygulanan bitki ve hayvan karantina belgeleri, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı yerel otoriteler tarafından düzenlenmektedir.

Karantina belgeleri için de Rusya ile diğer ülkeler arasında ikili anlaşmalar imzalanmakta, bu çerçevede Rusya, arasında ikili anlaşmalar bulunan ülkelerce düzenlenen karantina belgelerin! geçerli addetmektedir. Rusya ayrıca, uluslararası normlara uygun olarak düzenlenen karantina belgelerim de kabul etmekte, dış ticaret işlemlerinde ihracatçı firma ile ithalatçı Rus finnası arasında imzalanan satış sözleşmelerinin Tanm Bakanlığı'na onaylatılması zorunlu bulunmaktadır.

UYGUNLUK SERTİFİKASI (GOST–R)

Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan ürünlerin çoğunluğu için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye'deki TSE belgesi niteliğinde olan sertifikalar Rusya Federasyonu'nda ilgili malın satışını yapmak için ön şart olarak aranmaktadır. Sertifikalar GOSSTANDART Kuruluşunun yetkilendirmiş olduğu ROSTEST (Rusya Federasyonu Test ve Sertifikasyon Merkezi) ve/veya ROSTEST'in yetki verdiği özel firmalar aracılığı ile alınabilmektedir.

Rusya Federasyonu'nda satışı yapılacak bir malın Rusya standartlarına uygunluğunun tescil edilmesi olarak tanımlanabilecek kalite (uygunluk) sertifikası, Rusya Federasyonu'na ihraç edilecek bir parti mal için bir kereye mahsus olarak alınabileceği gibi, 1 yıllık ve 3 yıllık süreler için de alınabilmektedir. Anılan sertifikanın üzerinde; sertifika alınan ürünün üretim yeri, ihracatçı firma, ithalatçı firma, malın pozisyon numarasi (GTİP), sözleşme tarih ve numarası gibi bilgiler bulunmaktadır.

1 yıl süreli Gost-R (uygunluk) sertifikası: Rusya Federasyonu'na ithalatı gerçekleştirecek olan ürün ve/veya ürünleri ithal edecek ithalatçı firmanın ihracatçı firma ile yapacağı satış sözleşmesine dayanarak bir yıl süreli kalite (uygunluk) sertikası alabilmektedir. Geçerlilik süresi 1 yıl olan kalite sertifikalarını her yıl yenilemek gerekmektedir.

3 yıl süreli Gost-R (uygunluk) sertifikası: Rusya Federasyonu'na ihracatı gerçekleştirilecek ürünlerin üretim yerlerine 2 Rostest uzmanının gelerek yaptıkları inceleme neticesinde verilen kalite sertifikasıdır. Uygun görüldüğü takdirde kalite sertifikasi sadece mal bazında değil, üretim ve fabrika bazında da verilebilmektedir. Süresi 3 yıl olan bu sertifikaya istenildiği kadar değişik ürün çeşidi veya ticari marka eklenebilmektedir.

GOST–R SERTİFİKASI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda örnek olabilmesi bakımından üretim veya fabrika bazında alınan 3 yıl geçerli Uygunluk Sertifikası için gerekli belgelere yer verilmiştir.

Dilekçe
Şirket Ana Sözleşmesi
Çalışma Ruhsatı
Kira Kontratı veya Tapu
Vergi Levhasının Onaylı Örneği
Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri
İşyeri SSK Bildirgesi
Son 4 Aylık SSK Bordroları
Ürünün Marka Tescil Belgesi
Kalite Kontrol Belgesi
Üretim Papılan Birim Tarafından Hazırlanacak Teknik Föy (Ürüne ilişkin teknik özellikler)
Ürün Numunesi
Ürünün Ambalaj Numunesi
Ürünün Kullanma Talimatı
Üretim Aşamalarının Yazılı Dökümü ( Başlangıç aşamasından nihai üretime kadar geçen süre)

Rusya Federasyonu'na ithal edilen yada diğer bir değişle, ülkemizden Rusya Federasyonu'na ihraç edilen her ürün için Gost-R (Uygunluk) belgesine gerek yoktur. Bazı aracı firmalar tarafından sanki tüm ürünler için zorunlu olarak gerekiyormuş gibi lanse edilmektedir.

www.rusyaofisi.com

Hiç yorum yok: